-
เกี่ยวกับเรา

เราคือ website ที่เปี่ยมด้วยความรู้
ด้วยความครบถ้วนของโครงการจัดสรรจากการลงภาคสนามสำรวจจาก Agency for Real Estate Affairs
ข้อมูลถนนตัดใหม่ ศักยภาพพื้นที่ แนวโน้มและการเติบโตของเมือง
เราพร้อมให้บริการข้อมูลทั้งผู้ซื้อผู้ขายบ้านใน www.areaguru.net

เกี่ยวกับเรา

วิสาหกิจผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและศูนย์วิจัย-ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ที่มีฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดครอบคลุมทั่วประเทศ จากผลสำรวจภาค

สนามต่อเนื่องและรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดโดยไม่เป็น

นายหน้าหรือพัฒนาที่ดินเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งหมดเป็น เพราะว่า AREA คือ เป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบ เป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยพร้อม GIS ทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานและมีความรู้จากสถานบันนานาชาติ


ประวัติและความเป็นมา
 • รายละเอียดบริษัท
  ประวัติการก่อตั้ง
  ปี พ.ศ.2525    
  มีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
  บริษัท ไทย เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  ปี พ.ศ.2534    
  ได้เปิดดำเนินการในรูปแบบของบริษัทเอกชน ในการเป็นที่ปรึกษา
  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ
  และให้บริการครอบคลุมในงานต่าง ๆ ดังนี้
  -  การประเมินค่าทรัพย์สิน
  -  การศึกษาและวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์
  -  การศึกษาสำรวจระบบธุรกิจ
  -  การรายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
  -  การจัดทำแผนที่ ทั้งแบบ Digital Map และ Paper Map
  -  การจัดสัมมนาด้านอสังหาริมทรัพย์
  -  การจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน

  ภาษา    
  การสื่อสารภายในบริษัท ได้แก่ อังกฤษ ไทย และจีนแต้จิ๋ว
  การนำเสนอรายงาน สื่อสิ่งพิมพ์ และแผนที่ของบริษัท
  ได้แก่ อังกฤษ และไทย Chinese (Tae Chiew)


  Listing
  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานกรรมการบริหาร
  Listing
  คุณปัทมา จันทรานุกุล รองกรรมการผู้จัดการ
  ฝ่ายการตลาด

         ที่สำคัญโปรดวางใจ เราไม่มีอะไรด้อยกว่าที่ปรึกษาต่างชาติ เรามั่นใจว่าเรารู้เรื่องเมืองไทยดีกว่าคนชาติอื่น เราให้บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุน  ประเมินค่าทรัพย์สิน  สำรวจ-วิจัยศักยภาพพื้นที่ เพื่อนักลงทุนหรือผู้ประกอบการสามารถมีข้อมูลในการตัดสินใจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ตรงความต้องการขอผู้ซื้อ เรามีความรอบรู้ “รอบด้านและครบวงจร”ตั้งแต่ก่อมาในปี 2525

         เราไม่มีประวัติด้านการประพฤติมิชอบ ในการประเมิน ค่าทรัพย์สิน เราไม่เคยแนะนำผู้ประกอบการรายใดไป “เจ๊ง” เราประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ยึดมั่นในจริยธรรม เสมอมา เราช่วยประชาชนนักลงทุนสถาบันการเงินตลอดจนหน่วยราชการไม่ให้ถูกหลอกลวงด้านมูลค่าทรัพย์สินมา มากมาย ดังนั้น หากท่านต้องการวิจัยหรือประเมินหามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินโดยไม่มีความเคลือบแฝง ท่านมั่นใจในบริการของ AREA ได้

         ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR) นั้นเป็นสิ่งที่วิสาหกิจที่มีอารยะพึงดำเนินการ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า ชุมชนโดยรอบและสังคมโดยรวม  CSR ประกอบด้วย 

          1. การปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยไม่ละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
          2. การมีมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ดี (Soft Laws)
          3. การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
          CSR ตามหลักการของ