-
กลับไปหน้าแรกข่าว  โจทย์ใหญ่ภาคอสังหาฯฝากการบ้านผู้ว่าฯกทม.คนใหม่
5 พ.ค. 2022

โจทย์ใหญ่ภาคอสังหาฯฝากการบ้านผู้ว่าฯกทม.คนใหม่

นายอธิป พีชานนท์ กล่าวว่า ผู้ว่าฯ กทม. เปรียบเสมือน “พ่อบ้าน” ที่เข้ามาบริหารจัดการกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีระเบียบ น่าอยู่ ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ไร้มลภาวะ สิ่งที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรื่องแรก คือ การจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นระเบียบ เรื่องที่สอง ระบบขนส่งมวลชน เรื่องที่สาม พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน เรื่องที่สี่ การวางผังเมือง หากสามารถแก้ปัญหาผังเมืองให้ถูกต้องจะทำให้ปัญหาอื่นลดลงอย่างชัดเจนโดยอัตโนมัติ ทั้งปัญหาจราจร ความหนาแน่น ชุมชนแออัด หากทำได้ อนาคตประเทศไทยจะเหมือนกับญี่ปุ่น และจีน ที่มีเมืองหลายเมืองที่มีศักยภาพในการดูแลและสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ ไม่กระจุกตัวอยู่ที่เมืองใดเมืองหนึ่งเท่านั้น
ที่มา : www.bangkokbiznews.com/business/1002378