-
กลับไปหน้าแรกข่าว  “ศุภาลัย” ฮุบกิจการ “มั่นคงเคหะการ”
12 ก.ค. 2018

“ศุภาลัย” ฮุบกิจการ “มั่นคงเคหะการ”

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) SPALI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทมั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ โดย SPM จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของMK จำนวน 992,010,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วน 100.00% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ MK โดยจะเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ MK ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 4,067.24 ล้านบาท ทั้งนี้ MK ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย และเพื่อให้เช่าและบริการ โดย MK ได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายมาแล้วกว่า64 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้ชื่อ “ชวนชื่น” และ “สิรีนเฮ้าส์”
ที่มา : www.thairath.co.th/content/1332735