-
กลับไปหน้าแรกข่าว  คลอด พ.ร.บ.วิสาหกิจช่วยสังคม
11 ก.ค. 2018

คลอด พ.ร.บ.วิสาหกิจช่วยสังคม

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมจะเป็นโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ มีลักษณะกึ่งรัฐและเอกชน สามารถดำเนินธุรกิจและช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกัน ไม่ได้มุ่งหากำไรสูงสุดมาแบ่งปันกันสำหรับผู้ถือหุ้น โดยวิสาหกิจเพื่อสังคมตามนิยามในกฎหมายจะต้องนำผลกำไรไม่น้อยกว่า 70% ไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ หรือใช้เพื่อประโยชน์ของผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้พ้นโทษ ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อคืนประโยชน์ให้สังคม ทำให้มีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืนแบบเดียวกับธุรกิจ โดยในต่างประเทศดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จมาก ทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
ที่มา : www.thairath.co.th/content/1332031