-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ศุภาลัย ทุ่มกว่า 4 พัน ล. ซื้อ “มั่นคงฯ” คาดสำเร็จสินทรัพย์ทะลุ 7 หมื่น ล. ดันพอร์ตค่าเช่าโต-ที่ดินเพียบ
11 ก.ค. 2018

ศุภาลัย ทุ่มกว่า 4 พัน ล. ซื้อ “มั่นคงฯ” คาดสำเร็จสินทรัพย์ทะลุ 7 หมื่น ล. ดันพอร์ตค่าเช่าโต-ที่ดินเพียบ

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด (SPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทศุภาลัยฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ MK) โดยการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทัพย์เพื่อครอบงํากิจการ”) ในราคาหุ้นละ 4.10 บาท และภายใต้เงื่อนไขว่า SPM จะทําการยกเลิกคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้ว มีผู้เสนอขายหุ้นจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MK
ที่มา : mgronline.com/stockmarket/detail/9610000068821