-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ครม.ไฟเขียวร่างกม.ทรัสต์ บริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล
11 ก.ค. 2018

ครม.ไฟเขียวร่างกม.ทรัสต์ บริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561ได้มีมติอนุมัติในหลักการของร่างพระราชบัญญัติทรัสต์(พ.ร.บ.) เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติฯ) ซึ่งจะเป็นการนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และช่วยลดการนำทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ
ที่มา : www.naewna.com/business/350835