-
กลับไปหน้าแรกข่าว  ให้ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปีคือขายชาติ!
15 มี.ค. 2018

ให้ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปีคือขายชาติ!

ตามที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะให้สิทธิต่างชาติเช่าที่ดิน EEC 99 ปี และให้ซื้อห้องชุดได้เกินกว่า 49% ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด โดยปฏิเสธว่าไม่ใช่การขายชาติ แต่ ดร.โสภณ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์นานาชาติมั่นใจว่าเป็นการขายชาติชัดเจน จึงได้ทำหนังสือไปเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะประชาชนที่หวังดีต่อชาติ และในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ มาดูกันเป็นข้อๆ 1.พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อ้างอิงเมืองใหม่ปุตราจายาของมาเลเซีย แต่ความจริงที่นั่นไม่ได้เน้นให้ต่างชาติไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใด 2.ที่ว่า “ทุกโครงการต้องศึกษาความเป็นไปได้ เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับ ผลกระทบที่เกิดกับชุมชน และแนวทางการเยียวยา โดยก่อนการอนุมัติโครงการต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงเปิดเผยผลการศึกษาและร่างผังของเขตส่งเสริมที่จะขอรับการสนับสนุนด้วย” อันนี้ก็แค่ “ลมปาก” ความจริงการคิดให้ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี และให้ซื้ออาคารชุดเกินกฎหมายปัจจุบัน ก็เท่ากับไม่ได้ฟังเสียงประชาชนแล้ว ทุกวันนี้มีนอมินีมาซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างผิดกฎหมายมากมาย เคยตรวจสอบได้หรือ 3.ที่ว่า “การให้สิทธิดังกล่าวไม่ได้แตกต่างไปจากสิทธิตาม พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์ฯ พ.ศ. 2542 เช่าครั้งแรกไม่เกิน 50 ปี และขยายตัวได้ตามความตกลงอีกไม่เกิน 49 ปี” แต่ความจริงแล้ว พ.ร.บ. ดังกล่าวไม่ได้เปิดช่องให้เช่าอีก 49 ปีล่วงหน้า เพราะเขียนไว้ชัดเจนว่า “เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าแล้ว” จึงค่อยตกลงต่อสัญญา นี่จึงเป็นการบิดเบือน 4.ที่อ้างว่าเป็นหลักปฏิบัติสากลที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนถึงความคุ้มค่า ความจริงความคุ้มค่าของการลงทุนคงได้เห็นในเวลา 10-30 ปีอยู่แล้ว ไม่ใช่ให้เช่ายาวถึง 99 ปี 5.ปรกติต่างชาติสามารถซื้อห้องชุดได้ตามที่กำหนด 49% อยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องให้ซื้อเพิ่มเกินกว่านี้สำหรับนิติบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาลงทุน 6.การให้ “การชำระเงินของนักลงทุนเหล่านี้สามารถใช้เงินตราต่างประเทศภายในเขตส่งเสริมได้” นี่ก็เท่ากับเราทำคล้ายกับประเทศกัมพูชาที่อนุญาตให้ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐได้อย่างเสรี 7.มีกรณีตัวอย่างมากมายที่การให้เช่าที่ดิน 30 ปีก็คุ้มค่าสำหรับการลงทุนแล้ว 8.ดร.โสภณ เสนอว่าถ้ารัฐบาลจะดึงดูดการลงทุนจริงและสร้างงานในประเทศก็ให้ต่างชาติมาใช้ที่ดินโดยไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องเช่า แต่เก็บค่าสาธารณูปโภครายปีเป็นค่าใช้จ่าย 9.พล.ท.สรรเสริญแถลงว่า “นายกฯกล่าวว่าขณะนี้มีขบวนการสร้างข่าวบิดเบือนเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารัฐบาลขายชาติ” ดร.โสภณ ไม่ทราบว่ามีขบวนการดังกล่าวหรือไม่ แต่สาบานได้ว่าไม่ได้สร้างข่าวบิดเบือน ดร.โสภณ คัดค้านเรื่องนี้ทุกรัฐบาล 10.โดยสรุปแล้ว ดร.โสภณ จึงขอเสนอให้รัฐบาลจัดสร้างนิคมอุตสาหกรรมให้ต่างชาติมาซื้อที่แบบไม่สะเปะสะปะ ควบคุมง่าย สร้างเมืองใหม่ได้ง่าย สร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดี มีประชาธิปไตยตามแบบอารยะสากล ต่างชาติจะมาลงทุนมากขึ้น สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ดี รองรับความเจริญ โดยอาจให้ต่างชาติมาร่วมลงทุนแทนการผูกขาด และเน้นการพัฒนาตามชายแดนโดยใช้ที่ป่าเสื่อมโทรม/ที่ราชพัสดุ เป็นต้น

ที่มา : http://www.lokwannee.com/web2013/?p=300733

วันที่ 15 มี.ค. 61