-
กลับไปหน้าแรกข่าว  คิดผิดยุบ‘อบต.’ / โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย
9 พ.ย. 2017

คิดผิดยุบ‘อบต.’ / โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย

ลดขนาดราชการส่วนกลาง เลิกราชการส่วนภูมิภาค ส่งเสริมราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายอำนาจสู่ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย คือการปฏิรูประบบราชการที่แท้จริง ข้อมูลล่าสุดระบุว่า จำนวนกำลังคนภาครัฐเพิ่มขึ้นเกือบ 50% อยู่ที่ราว 2.2 ล้านคน (ปี 2558) หากรวมเอาภาระงบบุคลากร รวมทั้งสวัสดิการข้าราชการอื่นๆอย่างค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญ ก็ร่วม 1.1 ล้านล้านบาท หรือเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ของรัฐบาลเมื่อเทียบกับจีดีพี งบบุคลากรภาครัฐของไทยสูงเป็นอันดับต้นๆในเอเชีย รองจากบาห์เรนและมัลดีฟส์ โดยสัดส่วนงบบุคลากรภาครัฐต่อจีดีพีของไทยอยู่ที่ประมาณ 7% สูง กว่าเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย 6% ฟิลิปปินส์ 5% หรือสิงคโปร์ 3% ในการส่งเสริมส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถดำเนินการได้โดย 1.ให้อำนาจส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา การดูแลความปลอดภัย การปกครองโดยตรง 2.ให้ท้องถิ่นสามารถแต่งตั้งหรือสรรหา “City Manager” (ผู้จัดการเมือง) “City Appraiser”  3.การแต่งตั้งหรือสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็มาจากท้องถิ่น ดังนั้น งบประมาณต่างๆที่จะใช้จึงมาจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นำเงินส่วนนี้มาใช้เพื่อการบริหารเมืองหรือท้องถิ่นระดับต่างๆต่อไป ในการนี้ 1.ต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เพียงพอ ไม่ใช่เก็บแค่ 0.1-1% แต่พึงจัดเก็บที่ 1-2% ของมูลค่าในแต่ละปี 2.ลดภาระภาษีทางอื่น เช่น เลิกใช้ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีและค่าธรรมเนียมโอน เป็นต้น 3.ลดการเก็บภาษีทางตรง หรืออย่างน้อยต้องไม่เพิ่มขึ้น เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเงินจะได้ไม่ไหลไปส่วนกลาง ทำให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบต่างๆในระหว่างทางได้

ที่มา : http://www.lokwannee.com/web2013/?p=287589

วันที่ 9 พ.ย. 60